Wikislovar:Slog - kratice


Slogovni priročnik za članke o kraticah

Pri kratici je najpomembnejši podatek besedotvorna podstava, tj. beseda ali besedna zveza, ki jo kratica predstavlja, npr.:

  • NLP - neznani leteči predmet,
  • NNNP - Nič nas ne sme presenetiti.

Zaželeno je tudi z krepkim tiskom označiti črke, iz katerih je kratica sestavljena. Običajno so to prve črke besed, kjer pa niso, pride tako označevanje bolj do izraza.

  • TNT - trinitrotoluen,
  • DNK - deoksiribonukleinska kislina

Pri tujejezičnih kraticah navedemo najprej besedotvorno podstavo v tujem jeziku, v oklepaju pa slovenski prevod besedotvorne podstave. Pod Pomeni podamo razlago oz. pomen kratice, pod Prevodi pa (vsaj) slovensko kratico, če seveda obstaja. Npr. angleška kratica UFO pomeni unidentified flying object, po slovensko neznani leteči predmet ali NLP, kar bi oblikovali takole:

Pomeni:

Unidentified flying object (angl. neznani leteči predmet)

Prevodi